boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Rechten en plichten bij het niet nakomen van overeenkomst door het Coronavirus

Algemeen

Het Coronavirus zorgt momenteel voor veel onduidelijkheid omtrent de nakoming van overeenkomsten. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om naar de sportschool te gaan en zijn kinderdagverblijven gesloten. Dit terwijl de maandelijkse betalingsverplichting gewoon door blijft lopen. Ook hebben bedrijven momenteel moeite om hun verplichtingen jegens elkaar na te komen waardoor er bijvoorbeeld niet geleverd kan worden. Wat zijn in dat geval de mogelijkheden? Moet een abonnement betaald worden ondanks dat de diensten niet kunnen worden aangeboden? Kan een overeenkomst tussen partijen opgezegd dan wel ontbonden worden? En bestaat er de mogelijkheid een beroep op overmacht te doen?

Overmacht

Bij het aangaan van een overeenkomst gaan beide partijen verplichtingen met elkaar aan. Zo is de ene partij gehouden een zaak of dienst te leveren en is de andere partij gehouden hiervoor te betalen. Indien één van de partijen niet aan haar verplichting kan voldoen, betekent dit dat zij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Deze tekortkoming kan toerekenbaar zijn of niet toerekenbaar. Bij een niet toerekenbare tekortkoming is er sprake van ‘overmacht’.

Overmacht zorgt voor een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om de overeenkomst na te komen. Het niet-nakomen kan aan de betreffende partij niet worden toegerekend indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld en deze niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In het geval van overmacht zal daarom eerst gekeken moeten worden naar de overeenkomst die partijen hebben gesloten en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Hierin kunnen partijen namelijk overeengekomen zijn in welke situaties er sprake is van overmacht.

Is er niets geregeld in de overeenkomst en de algemene voorwaarden, dan blijven de wettelijke bepalingen over. Of overmacht wordt aangenomen, hangt dan af van de omstandigheden van het geval en de in het verkeer geldende opvattingen. Uiteraard spelen hierbij de overheidsmaatregelen en de vraag of er een andere oplossing mogelijk is een grote rol.

Indien er een geslaagd beroep op overmacht gedaan kan worden, bestaat er in dat geval geen recht op schadevergoeding. Dit betekent dat u de extra kosten waar u mee geconfronteerd wordt, niet vergoed krijgt. Wel bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Dit omdat voor een beroep op ontbinding niet vereist is dat de tekortkoming toerekenbaar is.

Wederkerige overeenkomst

Is er sprake van een wederkerige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld bij de sportschool het geval is, en één van de partijen komt haar verplichting niet na, dan is de andere partij bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten. Er hoeft dan tijdelijk niet betaald te worden. Ook is opzegging mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn en hetgeen is opgenomen in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden. Echter, het opzeggen kan gezien de huidige omstandigheden onredelijk zijn. Het is daarom goed om samen in overleg te treden voor een gepaste oplossing.

Hoe één en ander in uw situatie uitgelegd moet worden, is mede afhankelijk van de afspraken die er tussen partijen gemaakt zijn. Indien u vragen heeft omtrent de nakoming van de overeenkomst kunt u contact met ons kantoor opnemen of uw vraag mailen naar sales@boitenluhrs.nl

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.
Inschrijven

Relevante artikelen

Samen aan de slag

Als eerste en meest vriendelijke stap, kunt u stickers bij ons bestellen met ons logo. Deze stickers kunt u gebruiken op de aanmaningen die u naar uw debiteur verstuurt.
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
userusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram