boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Algemene voorwaarden BoitenLuhrs Incasso | Gerechtsdeurwaarders

1. Algemene bepalingen.

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. BoitenLuhrs: Deurwaarderskantoor B.E. Boiten B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage, o.a. h.o.d.n. BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders.

b. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met BoitenLuhrs een overeenkomst heeft gesloten of die BoitenLuhrs verzoekt werkzaamheden voor hem/haar uit te voeren, voor zichzelf of voor een ander.

c. Tussenpersonen: opdrachtgevers zijnde advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau zonder publiekrechtelijke status.

d. Schuldenaar: diegene op wie de opdrachtgever of diegene voor wie de opdrachtgever handelt, pretendeert een vordering of ander geschil te hebben.

e. Schuldenaarstarief: Het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (hierna Btag), waaronder begrepen de noodzakelijke verschotten.

f. Rolwerkzaamheden: het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, de zorg voor de overlegging van processtukken en de doorzending daarvan, het compareren ter zitting en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

g. Incassowerkzaamheden: werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde op geld waardeerbare vorderingen.

h. Ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

i. Juridische werkzaamheden: het opstellen en verstrekken van adviezen en de opstelling van processtukken op juridisch gebied, voorbereiden en voeren van een rechtszaak of schikkingsonderhandelingen.

j. Overige werkzaamheden: alle andere werkzaamheden zoals trainingen, opleidingen maar niet uitsluitend

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

a. Alle door BoitenLuhrs gedane aanbiedingen, met BoitenLuhrs gesloten overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, worden beheerst door deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Indien en voor zover de uitvoering van de werkzaamheden betrekking heeft op ambtelijke werkzaamheden door een of meerdere van de bij BoitenLuhrs werkzame gerechtsdeurwaarders, dan worden deze opdrachten of overeenkomsten eveneens beheerst door deze voorwaarden, als ware die gerechtsdeurwaarders BoitenLuhrs.

c. Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventueel bestaande eigen algemene (inkoop)voorwaarden.

d. Alle in deze voorwaarden en in andere folders, uitingen of offertes genoemde tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

3. Verplichtingen BoitenLuhrs

a. Bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden zal BoitenLuhrs al het mogelijke doen om de belangen van de opdrachtgever te behartigen. BoitenLuhrs voert deze inspanningsverplichting uit binnen de wettelijke kaders die het ambt van Gerechtsdeurwaarder met zich meebrengen.

b. BoitenLuhrs draagt zorg voor een zorgvuldige en rechtmatige verwerking of geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie of gegevens die aan BoitenLuhrs worden verstrekt.

c.Het staat BoitenLuhrs vrij om indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van hulppersonen, o.a. advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, verhaalsinformatiebureaus. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.

4. Verplichtingen opdrachtgever

a. Alle door BoitenLuhrs uit te voeren werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

b. Opdrachtgever is verplicht alle informatie die noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht te verstrekken. De opdrachtgever verstrekt daartoe telkens gevraagd of ongevraagd alle nuttige en noodzakelijke informatie en staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en rechtmatige verkrijging van deze informatie. Daaronder is begrepen dat opdrachtgever indien hij een betaling van de schuldenaar ontvangt, daarvan direct opgave doet aan BoitenLuhrs.

c. Opdrachtgever is verplicht om BoitenLuhrs in de gelegenheid te stellen eventueel door haar gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden te herstellen, ongedaan te maken of eventuele schade te beperken.

d. Opdrachtgever is gehouden alle door BoitenLuhrs verstrekte informatie of gegevens niet anders dan voor zover wettelijk toegestaan te verwerken.

5. Aansprakelijkheid

a. BoitenLuhrs is niet aansprakelijk voor schade, die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheden of nalatigheid van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld, tenzij er tussen de schade en het handelen of nalaten van BoitenLuhrs een causaal verband bestaat en de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van BoitenLuhrs, dan wel personen in dienst van BoitenLuhrs.

b. BoitenLuhrs is niet aansprakelijk voor schade, onder welke benaming dan ook, als gevolg van het handelen of nalaten van door BoitenLuhrs ingeschakelde derden of voor schade die (in)direct gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door opdrachtgever aan BoitenLuhrs verstrekte informatie.

c. In geval van aansprakelijkheid van BoitenLuhrs voor schade beperkt de verplichting tot vergoeding daarvan door BoitenLuhrs zich tot de direct geleden schade. Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade of gederfde winst, komen niet voor vergoeding in aan-merking. De aansprakelijkheid is eveneens beperkt tot het bedrag dat door de verzeke-raar(s) uit hoofde van de door BoitenLuhrs afgesloten verzekering zal worden uitbetaald.

d. Indien opdrachtgever aan BoitenLuhrs onvoldoende informatie verstrekt en daarmee ondanks sommatie in gebreke blijft is BoitenLuhrs bevoegd de nakoming van de op haar rustende verplichtingen voor rekening en risico van opdrachtgever op te schorten en blijft opdrachtgever jegens BoitenLuhrs aansprakelijk voor de gemaakte kosten.

e. Opdrachtgever vrijwaart BoitenLuhrs van alle vorderingen of schadevergoedingen van/aan derden, waaronder schuldenaar of cliënt van opdrachtgever, die hun oorzaak vinden in de uitvoering van de door opdrachtgever in behandeling gegeven opdracht en opdrachtgever vergoedt alle kosten van juridische bijstand die BoitenLuhrs terzake in of buiten rechte maakt.

6. Tarieven

6.1 Algemeen

a. Basiskosten: bij alle opdrachten waar BoitenLuhrs een dossier moet aanleggen of gegevens verwerkt in haar systemen is een basisvergoeding verschuldigd van € 40,00 tenzij BoitenLuhrs een vergoeding toekomt conform artikel 6.2 sub a of  6.3 sub a.

b. Verschotten en derden: alle kosten die BoitenLuhrs in rekening gebracht krijgt voor de uitvoering van de opdracht (waaronder informatiekosten), worden volledig doorbelast aan opdrachtgever.

c. Voor het verrichten van een ambtshandeling of ambtelijke werkzaamheden wordt aan opdrachtgever het schuldenaarstarief in rekening gebracht, mits het uit te brengen exploot in drievoud, zonder nietigheden en inhoudelijk correct wordt aangeleverd en de artikelen 6.1.d tot en met 6.1.f niet van toepassing zijn. Voor ambtshandelingen waarvoor geen schuldenaarstarief is vastgesteld is opdrachtgever een tarief verschuldigd gelijk aan het tarief dat aansluit bij de omschrijving van die ambtshandeling, een en ander naar het oordeel van BoitenLuhrs.

d. Voor ambtshandelingen die dezelfde dag waarop de opdracht wordt verstrekt verricht dienen te worden, wordt het geldende schuldenaarstarief, vermeerderd met een opslag van € 100,00 in rekening gebracht.

e. Voor ambtshandelingen die buiten de reguliere kantooruren dienen te worden verricht, wordt het geldende schuldenaarstarief, vermeerderd met € 150,00 per uur of een gedeelte daarvan, in rekening gebracht, ook als blijkt dat deze ambtshandelingen geen doorgang (kunnen vinden).

f. Voor ambtshandelingen die geen doorgang (kunnen) vinden, terwijl ter plaatse ter uitvoering van de ambtshandeling is aangetreden, is aan BoitenLuhrs een bedrag verschuldigd gelijk aan de helft van het schuldenaarstarief met een minimum van € 35,00, verhoogd met de daarvoor gedane verschotten, vermeerderd met € 35,00 voor ieder kwartier dat de uitvoering ter plaatse heeft geduurd en vermeerderd met de verhogende factoren als omschreven als hiervoor onder lid d en lid e.

g. Voor het opstellen, verbeteren of aanvullen van exploten is opdrachtgever een bedrag van € 35,00 per kwartier of een gedeelte daarvan verschuldigd.

6.2 Opdrachtgever

Naast het onder 6.1 genoemde komt ten laste van de opdrachtgever, niet-tussenpersoon:

a.Incassoprovisie: bij de afdracht van geïncasseerde bedragen aan opdrachtgevers is opdrachtgever aan BoitenLuhrs een incassoprovisie verschuldigd. Opdrachtgever is eveneens een incassoprovisie verschuldigd over rechtstreeks betaalde bedragen, gecrediteerde vorderingen en getroffen schikkingen, gedaan gedurende de werkzaamheden door BoitenLuhrs. Deze provisie wordt berekend aan de hand van de staffel incassokosten van het Rapport Voorwerk II, dan wel een opvolgend rapport, bij werkzaamheden terzake vorderingen die opeisbaar zijn voor 1 juli 2012 en daarna, tenzij de vordering valt onder de regeling van artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek. In dat geval wordt de provisie berekend aan de hand van de daarin genoemde algemene maatregel van bestuur. Bij deze staffels wordt als basisbedrag uitgegaan van het bedrag dat opdrachtgever te vorderen heeft. De provisie wordt in rekening gebracht voor zover zij niet geïnd is bij schuldenaar. Is de provisie door BoitenLuhrs geïnd bij de schuldenaar dan verrekend BoitenLuhrs deze met opdrachtgever.

Is de vordering oninbaar dan brengt BoitenLuhrs aan incassoprovisie de basiskosten als genoemd onder 6.1 sub a in rekening bij opdrachtgever.

Wordt de opdracht ingetrokken of de overeenkomst opgezegd door opdrachtgever of wordt buiten BoitenLuhrs om door opdrachtgever rechtstreeks met de schuldenaar een regeling of schikking   getroffen, of laat opdrachtgever BoitenLuhrs -ondanks rappel- zonder instructies of bericht, dan is opdrachtgever de incassoprovisie verschuldigd aan BoitenLuhrs als ware de gehele vordering voldaan aan BoitenLuhrs.

b. Uurtarief: voor werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van normale incassowerkzaamheden (o.a. juridische werkzaamheden) is opdrachtgever een vergoe-ding verschuldigd aan BoitenLuhrs van € 35,00 per kwartier of een gedeelte daarvan.

6.3 Tussenpersonen

Naast het onder 6.1 genoemde komt ten laste van de tussenpersoon:

a. Afwikkelingsprovisie: bij afdracht van geïncasseerde bedragen aan tussenpersonen is tussenpersoon aan BoitenLuhrs een afwikkelingsprovisie verschuldigd. Tussenpersoon is eveneens een afwikkelingsprovisie verschuldigd over rechtstreeks betaalde bedragen, gecrediteerde vorderingen en getroffen schikkingen, gedaan gedurende de werkzaamheden door BoitenLuhrs. Deze afwikkelingsprovisie bedraagt 5% van door de schuldenaar betaalde hoofdsom en rente, met een minimum van de basiskosten als genoemd onder 6.1 sub a.

Is de vordering oninbaar dan brengt BoitenLuhrs aan afwikkelprovisie de basiskosten als genoemd onder 6.1 sub a in rekening van bij tussenpersoon.

Wordt de opdracht ingetrokken door tussenpersoon, of laat tussenpersoon BoitenLuhrs -ondanks rappel- zonder instructies of bericht, dan is opdrachtgever een afwikkelprovisie van € 40,00, vermeerderd met de tijdsduur  die aan de zaak besteed is in kwartieren maal € 35,00 verschuldigd aan BoitenLuhrs.

b. Rolwerkzaamheden: de kosten van het aanbrengen van de dagvaarding of voor het waar-nemen van de rol bedragen € 7,00 per rolbericht met een minimum van 1/2 van het sala-ris gemachtigde bij verstekzaken of afdoening voor eerste roldatum en 1/3 van het salaris bij zaken op tegenspraak en een maximum van € 250,00. Voor voorbereiden of bijwonen van een comparitie van partijen of andere vorm van persoonlijke verschijning bij de recht-bank geldt het uurtarief als genoemd onder 6.3 sub c waarbij reistijd wordt meegerekend.

c. Uurtarief: voor werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van normale incassowerkzaamheden (o.a. juridische werkzaamheden) is tussenpersoon een vergoeding verschuldigd aan BoitenLuhrs van € 30,00 per kwartier of een gedeelte daarvan.

6.4 Indexering

De tarieven genoemd onder 6.1 sub c tot en met sub f worden jaarlijks, ingaande op 1 januari 2013, verhoogd met de indexering conform artikel 14 Btag.

Voor de tarieven genoemd onder 6.1 sub a en 6.2 sub a terzake incassoprovisie, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen van het Rapport Voorwerk II, althans een opvolgend rapport en de Algemene Maatregel van Bestuur volgens artikel 6:96 lid 4 BW.

Alle overige tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de inflatiecijfers van het CBS voor SBI-code 691xx, waarbij een negatief getal niet wordt uitgevoerd als indexering.

7. Betaling

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen door BoitenLuhrs gefactureerde bedragen, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

b. Bezwaren tegen een factuur kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen na factuurdatum. Het indienen van bezwaar ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting als bedoeld in het vorige lid.

c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, in verzuim en is opdrachtgever vanaf dat moment een rente van 1% per maand verschuldigd.

d. Bij niet tijdige algehele betaling komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag, althans het maximaal in rekening te brengen bedrag conform wettelijke bepalingen waaronder begrepen de regeling van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

e. BoitenLuhrs is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich houdt.

f. BoitenLuhrs is aan opdrachtgever geen rente verschuldigd als omschreven in de Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders van 9 juli 2001.

g. BoitenLuhrs is gerechtigd om tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever een voorschot te vragen voor de te maken kosten al of niet zijnde verschotten. Voor de voldoening van deze voorschotten is artikel 7.a van overeenkomstige toepassing, waarbij BoitenLuhrs een andere (eerdere) uiterste betaaldatum kan vaststellen. Eveneens is artikel 8 van toepassing.

8. Einde opdracht/overeenkomst

BoitenLuhrs is gerechtigd de opgedragen of overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en de overeenkomst te ontbinden waarbij opdrachtgever de door BoitenLuhrs gemaakte kosten verschuldigd blijft, indien opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden handelt (waaronder het weigeren van voorschotbetalingen door opdrachtgever) of het nemen van verdere maatregelen tegen de schuldenaar naar het oordeel van BoitenLuhrs niet tot een gunstig resultaat zal leiden of de nakoming van de opdracht of overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd door overmacht (waaronder begrepen technische- of computerstoringen, brand, werkstaking, oproer of oorlog(sgevaar)), of wanneer opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling is gekomen.

9. Slotbepalingen

a. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, zijn terug te vinden op www.boitenluhrs.nl en worden op eerste aanvraag kosteloos toegezonden.

b. BoitenLuhrs is ten allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor betrokkenen vanaf de dag der deponering bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage.

c. Op de rechtsverhouding tussen BoitenLuhrs is Nederlands recht van toepassing en in voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de Rechtbank ‘s-Gravenhage.

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders
KvK 2726361
‘s-Gravenhage

27 september 2012

Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram