boitenluhrs incasso gerechtsdeuwaarders

Veel gestelde vragen

Is mijn betaling ontvangen?

U kunt zelf controleren of uw betaling is ontvangen door in te loggen op www.boitenluhrs.nl/login. Daar wordt de status van uw dossier iedere dag bijgewerkt. Het kan dus een dag duren voordat uw betaling zichtbaar is op persoonlijke pagina, ook al is de betaling al ontvangen.

Ook kunt controleren of uw betaling is ontvangen door te bellen naar het telefoonnummer wat op uw aanmaning en persoonlijke pagina staat. Of via het algemene nummer 088-999 36 66. Houdt u wel altijd uw dossiernummer bij de hand.

U heeft een betekening ontvangen.

Er is een gerechtsdeurwaarder bij u langs geweest. De gerechtsdeurwaarder heeft aan u een vonnis overhandigd of wanneer u niet thuis was het vonnis bij u in de brievenbus gedaan. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’.

In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen. Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

1 Verzet: als u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet. Hiertoe moet de eiser nu door u worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom is het verstandig zonodig juridische bijstand te vragen. Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang. LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

2 Hoger Beroep: als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Ik heb een dagvaarding ontvangen.

Er is een gerechtsdeurwaarder bij u langs geweest. De gerechtsdeurwaarder heeft aan u een dagvaarding overhandigd of wanneer u niet thuis was de dagvaarding bij u in de brievenbus gedaan. U bent opgeroepen om te  verschijnen in een rechtszaak. Het tijdstip en locatie kunt u terugvinden op (veelal) de eerste pagina van de dagvaarding.

U heeft een aantal mogelijkheden om te doen:

 • U bent het eens met de vordering. U kunt dan het gehele bedrag betalen. Het bedrag dient uiterlijk 3 dagen voor de zitting door ons te zijn ontvangen. Het bedrag wat u moet betalen kunt u terug vinden op de laatste pagina van de dagvaarding. Twijfelt u of het bedrag juist is? Belt u dan met het telefoonnummer dat bovenaan op de eerste pagina van de dagvaarding staat.
 • U bent het eens met de vordering, maar kunt niet één keer betalen. Neemt u dan contact op met het telefoonnummer dat bovenaan op de eerste pagina van de dagvaarding staat. De mogelijkheden voor een regeling zullen met u worden besproken. LET OP: als u een regeling treft dan zal de zitting wel doorgaan. U betaalt dan ook de kosten van de rechtszaak.
 • Wanneer u het niet eens bent met de vordering dan kunt u verweer indienen. Dit kunt u doen door (wanneer uw zaak bij de kantonrechter voorkomt) persoonlijk te verschijnen of u stuurt iemand die u machtigt en namens u verschijnt. Ook kunt u uw verweerschriftelijk indienen op de wijze zoals omschreven op de eerste/tweede pagina van de dagvaarding. Zorg dat als u uw verweer schriftelijk indient u dit in tweevoud doet.
U ben het niet eens met de vordering.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de vordering die tegen u is ingediend. Wanneer dit het geval is dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken kan alleen wanneer er nog geen vonnis door de rechter is gewezen. U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk kenbaar maken.

 • U kunt uw bezwaar indienen via uw persoonlijke pagina
 • U kunt uw bezwaar mailen naar het emailadres die u op uw aanmaning kunt terug vinden
 • U kunt uw bezwaar per post versturen naar Postbus 45608, 2504 BA ’s-Gravenhage

Let op: vermeld bij uw bezwaar tenminste het volgende:

 • Dossiernummer
 • Inhoudelijke onderbouwing van het bezwaar
 • Eventuele bewijsstukken

Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij dit met onze opdrachtgever bespreken. U ontvangt altijd eerst een inhoudelijke reactie van ons, voordat wij verder gaan met de incasso.

Wat is de actuele stand van zaken?

U kunt 24 uur per dag inloggen op uw persoonlijke pagina om de actuele stand van zaken terug te vinden. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben dan kunt u direct vanuit uw inlogomgeving een vraag mailen of u belt met ons kantoor via het telefoonnummer 088-999 36 66.

Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijke pagina?

Bij de eerste brief die u heeft ontvangen is een code vermeldt. Deze code heeft u nodig om een account aan te kunnen maken. Heeft u nog geen code of bent u deze code kwijt mailt u dan naar info@boitenluhrs.nl. Geef in de mail het volgende aan:

 • Dossiernummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN nummer

In verband met de privacy wet- en regelgeving hebben wij deze gegevens nodig om een en ander te kunnen controleren.

Hoe kan ik contact opnemen met BoitenLuhrs?

U kunt op verschillende manieren met ons kantoor contact opnemen:

Ik ontving een dagvaarding van de rechtbank. En nu?

U heeft een dagvaarding ontvangen voor de Rechtbank (dus niet voor de kantonrechter) en bent het niet eens met de vordering. U moet met de dagvaarding naar een advocaat. De advocaat mag namens u verweer indienen bij de rechtbank en zal u verder begeleiden tijdens de procedure.

Ik zit in de schuldhulpverlening. Wat te doen?

Als uw schuld in behandeling is bij een schuldhulpverleningsinstantie dan moet deze binnen 5 werkdagen schriftelijk contact met ons op te nemen, met daarbij een kopie van het voor u opgestelde plan van aanpak. Uw schuldhulpverleningsinstantie dient aangesloten te zijn bij de NVVK of dient haar diensten gratis te verrichten. Voldoet uw schuldhulpverleningsinstantie hier niet aan dan zal er geen informatie aan worden verstrekt.

Als u reeds bent toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dan dient u dit schrijven aan uw bewindvoerder te overleggen en ons de gegevens te verstrekken van uw bewindvoerder, plus de datum van toelating tot de WSNP.

Als u failliet bent verklaard dan dient u dit schrijven aan uw curator te overhandigen en mij de gegevens van uw curator te verstreken, plus de datum van uw faillissement.

Er is beslag op mijn bankrekening gelegd. En nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een ‘exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend’.

Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deel buiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag. Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt, kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger daartoe niet bereid is.

U kunt contact opnemen met ons om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen, is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Let op: deze informatie is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u betekende stuk. Vanwege dit streven kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Hoe spreek ik een betalingsregeling af?

Betalingsafspraken maakt u rechtstreeks met ons kantoor. De medewerkers kunnen u hiermee verder helpen. Kijk hier voor meer informatie.

Ik ben het niet eens met de rekening, hoe kan ik bezwaar maken?

Controleer in de algemene voorwaarden of u nog bezwaar kunt maken, zet het dan op papier en stuur het naar ons toe.

Ik kan mijn rekening echt niet betalen. Hoe voorkom ik meer problemen?

U kunt met financiële problemen terecht bij www.nibud.nl.of bij uw gemeentelijke instantie. Deze organisaties hebben de deskundigheid om u hierbij te helpen.

Is BoitenLuhrs onafhankelijk bij een incasso geschil?

Uiteraard heeft iedere schuldeiser recht op zijn geld, maar gerechtsdeurwaarders dienen daarin onafhankelijk te werken. Deurwaarders zijn immers én zelfstandig ondernemer én openbaar ambtenaar. Vanuit het bekleden van het ambt, dienen zij o.a. onpartijdig en onafhankelijk te zijn. De deurwaarder zal dus ook de debiteur de weg wijzen wanneer deze daarom vraagt.

Mijn rekening klopt niet. Wat doe ik dan?

Breng zo spoedig mogelijk ons op de hoogte. Zolang wij niet weten wat uw probleem is, zullen wij maatregelen blijven nemen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij zullen met uw gegevens zorgvuldig omgaan en deze niet verstrekken aan derden.

Wat is beslaglegging?

Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

Wat is een betalingsregeling?

U maakt afspraken over het in delen betalen van uw nog te betalen rekening. Hierin wordt onder andere afgesproken in welke termijnen u betaalt en welk bedrag.

Wat is een ingebrekestelling?

Dit is een juridische term voor aanmaning. Een schuldeiser wijst een debiteur hiermee op het nalaten van een betaling.

Wat is een vordering?

Dit is een afgenomen dienst of product die nog niet betaald is.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en deurwaarderskantoor?

Het incassobureau int namens een bedrijf een rekening, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd. Beslist deze in uw nadeel, dan is het aan de deurwaarder de taak om het geld via beslaglegging te incasseren. Doordat BoitenLuhrs een incasso en deurwaarderskantoor is kunnen wij u het gehele incasso en deurwaarders traject ondersteunen.

Wat wordt bedoeld met sommatie?

Eigenlijk is dit hetzelfde als een aanmaning. Vaak noemt men de derde aanmaning een ‘sommatie’. Anders gezegd: een laatste mogelijkheid tot betaling. Wanneer u deze niet betaalt, wordt de door u verschuldigde vordering bij de rechter voorgelegd.

Welke betalingswijze bieden jullie?

U kunt contant of met pin betalen op een van onze kantoren. Online kunt u betalen via IDEAL.

Word ik bij BKR aangemeld?


Wij melden niemand aan bij het BKR en wij hebben geen toegang tot de gegevens van het BKR.

Uw vordering
nu betalen

U kunt op iedere vestiging van BoitenLuhrs betalen. Daarnaast kunt u veilig betalen met iDEAL.
Ideal logo
Vordering betalen
Betaal in termijnen

Samen aan de slag

Indien u wel zou willen betalen maar door uw financiele situatie niet kunt betalen, behoort een regeling tot de mogelijkheden. Wanneer u de vordering in termijnen wilt betalen dan dient u uw eerste termijn van uw
Over BoitenLuhrs
Als incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor - gevestigd in Den Haag & Amsterdam - innen wij al meer dan veertig jaar zeer succesvol vorderingen voor grote en kleine organisaties. En om u te beschermen tegen onnodige risico’s helpen wij u ook graag om uw debiteurenbeheer en credit management activiteiten te optimaliseren.
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram